Дейности

Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата,спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,
образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците.

Сформирани са 7 групи  занимания по интереси за 2023/2024 учебна година:

  1. Клуб "В света на Математиката" - 1 клас г-жа Радинка Тодорова
  2. Клуб "Природа и здраве" - 2 клас г-жа Яна Кадиева
  3. Клуб "Танцови вълшебства" - 3, 4 клас г-жа Правда Колева
  4. Клуб "Малки лъвчета" - 3, 4 клас г-н Петър Михов
  5. Клуб "Сръчни ръчички" - 4 клас г-ца Ивона Лалева
  6. Клуб - Група за песни и танци "Магия" - 1, 3, 4, 5 клас г-н Дафин Паскалев
  7. Клуб ''Аз и компютърът'' - 6, 7 клас г-жа Мая Пенева