Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на криза - текущ проект
"Твоят час" - реализиран проект
" Нов шанс за успех" - реализиранпроект
"Подкрепа за успех" - текущ  проект 2019/2020 г.
"Образование за утрешния ден" - текущ проект
Занимания по интереси