Седмично разписание - начален етап и прогимназиален етап 23-24 г. - IIсрок